W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie studiuje ponad 300 osób z udokumentowanymi różnego rodzaju  niepełnosprawnościami. Regulamin Studiów zawiera stosowne zapisy dotyczące tej grupy studentów,  jak choćby gwarancję form przeprowadzania zaliczeń i egzaminów dostosowanych do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności.

Nauczyciele akademiccy, rozpoczynając pracę w SGGW są zobligowani do uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu, w czasie którego zapoznają się z metodami wsparcia studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia uniwersyteckiego.

Zaplecze techniczne SGGW, w tym budynki dydaktyczne nowej części kampusu, w większości są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu  (podjazdy, miejsca parkingowe, toalety), a w starej - sukcesywnie modernizowane. W domach studenckich część pokojów uwzględnia potrzeby osób z dysfunkcją narządów ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach. 

Wszyscy studenci z udokumentowaną niepełnosprawnością, po złożeniu stosownych dokumentów,  otrzymują specjalne stypendium, którego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności.

Aktywny Absolwent” - projekt współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w ramach pilotażowego programu „Absolwent” przez Polski Związek Niewidomych.
Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie warunki:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,

  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych,

  • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

--> Więcej informacji

   

Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) realizuje projekt pod nazwą „Warto się uczyć”, polegający na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku.
Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku 1 do regulaminu konkursu stypendialnego. Spośród uczestników konkursu wyłonione zostaną cztery osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2019/2020. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone będą o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych).
W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty (osobiście lub pocztą). REGULAMIN KONKURSU oraz druki, które należy wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną do fundacji, znajdują się na stronie internetowej: www.fpdn.org.pl.

SPOZA

Stowarzyszenie SPOZA zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie Laboratorium zatrudnienia. Jeśli masz trudności ze znalezieniem pracy lub z jej utrzymaniem, zgłoś się do nas. Szukanie pracy jest naszą pasją! Szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby po kryzysach psychicznych (ze schorzeniami psychicznymi), niesprawne intelektualnie, niedowidzące, z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm), z niepełnosprawnością sprzężoną.
--> Szczegóły projektu

TRAMPOLINA
do
KARIERY

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie Trampolina do Kariery, dedykowanego osobom niewidomym i słabowidzącym z terenu województwa mazowieckiego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim

--> Szczegóły projektu

Praktyki w Urzędzie m.st.  Warszawy

Kolejna edycja odpłatnych praktyk w Urzędzie m. st. Warszawy, dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami:

Praktyka w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich

Praktyka w Biurze Administracyjnym w Wydziale Ochrony Osób i Mienia

Praktyka w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Praktyka w Biurze Podatków i Egzekucji

Szczegóły po wybraniu linku z ofertą.

 

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
Informacja o projekcie dedykowanym osobom niepełnosprawnym. Wsparcie coacha, konsultacje, warsztaty, pomoc asystenta, kursy zawodowe, staże.
--> Więcej informacji

Fundacja Szansa dla Niewidomych  zaprasza na bezpłatne Warsztaty Rozwoju Osobistego: między innymi: Trening umiejętności interpersonalnych, Autoprezentacja, Kreatywność osobista, Zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie zasobami finansowymi, pracy i potencjałem osobistym.
Miejsce: Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Gałczyńskiego 7, Warszawa.
Terminy -->
Więcej informacji

   
Portal pracy dla osób z niepełnosprawnościami (link w obrazku)
   

Jesteś absolwentem szkoły wyższej lub uczysz się na ostatnim roku studiów? Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zostać atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców? Specjalnie dla Ciebie przygotowano projekt GraduatON! --> Więcej informacji

   

OD STUDENTA DO SPECJALISTY

OD STUDENTA DO SPECJALISTY- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy.

Celem projektu jest wsparcie 150 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego, 50 dla województwa śląskiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy.

--> Więcej informacji

   

PROM - Międzynarodowa Wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

--> Więcej informacji

   

OD STAŻU
DO ANGAŻU

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami? Chcesz znaleźć ciekawą pracę, a nie wiesz jak jej szukać? Brakuje Ci doświadczenia zawodowego?  Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć kolejne doświadczenia zawodowe?
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami --> Więcej informacji

   

Główny Urząd Statystyczny

Pracodawca równych szans

Główny Urząd Statystyczny zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zainteresowane pracą w GUS do aplikacji na oferty pracy Urzędu.

--> Więcej informacji

TPM Towarzystwo Pomocy Młodzieży - Program terapeutyczny: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” - kierowany do osób  w wieku 18-35 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego --> Więcej

Ogólnopolska

Baza Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych

Jesteś studentem lub absolwentem?

Posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnoprawności?

Sprawdź -> Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

"PRZEPIS NA SUKCES"

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje lub nabyć kompetencje  przydatne w podjęciu zatrudnienia? - zostań uczestnikiem projektu „Przepis na sukces – wsparcie osób z niepełnosprawnościami”. Projekt oferuje: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, z pośrednikiem pracy, indywidualnie dopasowane, wysokiej jakości szkolenia, stypendium szkoleniowe, 3 miesięczny staż, stypendium stażowe. Warunki uczestnictwa, regulamin, formularz zgłoszeniowy --> Więcej

Zaproszenie do udziału w V edycji Wolontariatu Koleżeńskiego “Mary i Max” - programu wspierającego młodzież i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest posiadanie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu i aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 --> Więcej

Szukasz pracy? Jesteś osobą niepełnosprawną? - zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat z województwa mazowieckiego”. Wsparcie trenera, poradnictwo zawodowe, szkolenia, oferty pracy, stypendium szkoleniowe.... --> Więcej

Zadanie publiczne pod tytułem „Praca dla Nas!” - Celem działań jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i zwiększenie zatrudnienia tych osób w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa i jednostkach podległych (biurach i urzędach dzielnic).
--> Więcej

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”  zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
Celem głównym jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.
--> Więcej

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych, udostępnienie grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, umożliwiające zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi --> Więcej

Aktywny i bezpieczny - samoobrona z elementami sztuk walki dla osób z dysfunkcją wzroku.

Fundacja Niezwyciężony i Fundacja CEDUNIS zapraszają na treningi grupowe z samoobrony z elementami sztuk walki. Zajęcia przeznaczone są dla pań i panów od 16 roku życia. --> więcej informacji

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „POMOC MALTAŃSKA” Zaprasza STUDENTÓW oraz niepracujące osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania ze wsparcia  w znalezieniu pracy a także zdobyciu doświadczenia zawodowego  --> Więcej na temat

   

Platforma edukacyjna DigiPlace4all powstała w ramach międzynarodowego projektu „Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia” realizowanego m.in. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.  --> Więcej na temat

   

Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz aktywnie wejść na rynek pracy? Zgłoś się do Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych – pomożemy napisać CV, doradzimy, damy dostęp do bazy ofert pracy. Zapraszamy! --> Więcej na temat

   
 

 

 

Bezpłatne doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych, seminaria prawne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Fundacja Aktywizacja, Ul. Narbutta 49/51 lok.2, tel. 22 565 48 79. Więcej informacji w załączniku.

 

 

Ulotka Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie