Stypendia

 

Każdy Student SGGW, spełniające określone warunki, ma prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów itp. (patrz: Dla studenta  "Pomoc materialna").

Niezależnie od innych świadczeń, osoby niepełnosprawne mogą otrzymać specjalnie dla nich przeznaczone stypendium. Odpowiednie formularze można pobrać w dziekanatach lub na stronie SGGW (link powyzej).

 

--------------------------------------------------------------------

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej: orzeczeniem właściwego organu (zespoły orzekające, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem 1 stycznia 1998 roku jeżeli nie utraciły ważności.